Komplexní pozemkové úpravy

Obec Vlčnov je jedna z mála obcí, kde dosud neprobíhají pozemkové úpravy na rozdíl od okolních obcí, kde již proběhly nebo právě probíhají. Pozemkové úpravy zajišťují pozemkové úřady spadající pod Ministerstvo zemědělství ČR a  jsou součástí odborů Zemědělská agentura a pozemkový úřad (ZA a PÚ), které jsou rozmístěny po celé ČR. Náklady na pozemkové úpravy hradí stát; mohou se však na nich podílet i účastníci pozemkových úprav případně i jiné právnické a fyzické osoby. 

Pozemkové úpravy jsou přínosem pro celé katastrální území obce. Mezi hlavní příklady řešení v obci Vlčnov patří např.:

 • Vybudování cyklostezky
 • Vybudování průmyslové zóny
 • Vyřešení cesty vedle Pavelčíkového č. 7
 • Při přívalových deštích by pomohly vyřešit problémy s odtokem vody

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Pozemkové úpravy, jako účinný nástroj k revitalizaci a zatraktivnění venkovského prostoru, jsou investicí do krajiny, jsou odpovědí na hledání, jak napomáhat ochraně životního prostředí.

Venkovský prostor a pozemkové úpravy

Provádění pozemkových úprav úzce souvisí s naplňováním programu obnovy venkova, který účinně motivuje obyvatele venkova k tomu, aby se nejen prostřednictvím samosprávy venkovských obcí, ale i vlastními silami snažili o harmonický rozvoj plnohodnotného životního prostředí, udržování přírodních a kulturních hodnot venkovské krajiny a o rozvoj ekologického hospodaření. Zvyšující se význam udržitelného rozvoje venkova a péče o krajinu vyžadují posílení angažovaného přístupu všech aktérů, včetně významné role pozemkových úřadů. Ty aktivně spolupracují s místními akčními skupinami, obcemi a především se samotnými vlastníky půdy a jejími uživateli. Při řešení konkrétních problémů v území, si nejen vlastníci vyjasňují svoje představy o místní krajině a přírodě, o jejich budoucnosti a funkcích, které by měly plnit, a současně zlepšují svoje dovednosti, znalosti a vztahy tak, aby byli lepšími pečovateli, aby se o krajinu a přírodu dokázali lépe starat.

Zemědělství a jeho vliv na krajinu

V současné době je zemědělsky využívána více než polovina (53,8%) celkové výměry ČR. Způsob zemědělství je tedy jedním z hlavních činitelů, který podmiňuje fungování naší krajiny. Dramatická proměny české krajiny nastala v období 50. až 80. let 20. století. Během kolektivizace zemědělství, došlo k rozsáhlému, a často násilnému zabavování půdy z důvodu uspokojení tzv. celospolečenských potřeb (především přechod od malovýroby soukromého zemědělského sektoru na velkovýrobní technologie socialistického zemědělství). Vlivem scelení drobných políček orné půdy ve velké půdní bloky a likvidace všech krajinných prvků, jako jsou remízky, mokřady meze nebo aleje, došlo k celkové degradaci půdy a krajiny. Od roku 1989 se mnozí vlastníci ocitli v situaci, kdy jejich pozemky nejsou přístupné, a tak se svých vlastnických práv dodnes nemohou řádně ujmout a pozemky užívat.

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova. Pozemkovými úpravami se dle zákona 139/2002 Sb. (Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech)ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.

Komplexní pozemkové úpravy představují řešení zpravidla celého katastrálního území (mimo zastavěné území) včetně zpřístupnění pozemků, protierozní ochrany, vodohospodářských opatření a ekologické stability území.

Cíle pozemkových úprav:

 • obnovení osobního vztahu lidí k zemědělské půdě a krajině
 • vytvoření podmínek pro racionální hospodaření na zemědělských pozemcích
 • rozvoj trhu s půdou především směrem k zemědělství
 • důsledná ochrana zemědělské půdy jako výrobního prostředku
 • ochrana kvality vody, zvýšení její retence v krajině a minimalizace povodňových škod
 • obnovení struktury krajiny, zvýšení její biodiverzity a celkové ekologické stability

Výsledkem pozemkových úprav je:

 • obnovený digitalizovaný katastr nemovitostí s optimalizovaným uspořádáním půdní držby a jasně definovanými právy k jednotlivým pozemkům
 • schválený plán společných zařízení zahrnující opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, k protierozní ochraně, vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
 • nezbytný podklad pro územní plánování a veškeré rozvojové programy území

Pozemkové úpravy obsah a význam

Mnozí vlastníci se stále nemohou ujmout vlastnických práv, řádně pozemky užívat a také plnit své vlastnické závazky a povinnosti. Bez vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům není možno v území realizovat nezbytná ekologická, půdoochraná či krajinotvorná opatření, ale ani budovat infrastrukturu obce.

Jedinou cestou k nápravě tohoto stavu jsou pozemkové úpravy. Jejich součástí je tzv. plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru uspořádání zemědělské krajiny a je tedy jakousi formou krajinného plánu uvnitř obvodu pozemkové úpravy. Jde zejména o vytvoření nové cestní sítě, protierozních opatření (příkopy, průlehy, terasy, větrolamy, ochranné zatravnění atd.), vodohospodářských opatření (poldry, hráze, úpravy toků, rybníky), ÚSES (územní systém ekologické stability) a opatření v rámci ochrany a tvorby krajiny.

Pozemkové úpravy jsou tak jedinečným nástrojem, který vytváří prostorové a vlastnické předpoklady pro realizace uvedených opatření.

Význam pozemkových úprav pro vlastníky pozemků a jejich uživatele-nájemce:

 • upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
 • možnost scelení pozemků a jejich bezplatné vytyčení v terénu
 • úprava tvaru pozemků
 • možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví
 • zpřístupnění pozemků vytvořením sítě polních cest
 • ukončení zatímního užívání cizích pozemků
 • uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel

Význam pozemkových úprav pro obce:

 • zprůhlednění vlastnických vztahů k pozemkům
 • vymezení původního církevního majetku ze státní půdy
 • převedení většiny pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce, což vede ke zjednodušení jejich budoucí realizace
 • snížení pohybu zemědělské techniky uvnitř obce v důsledku realizace polních cest kolem obcí v rámci schválených pozemkových úprav
 • vyřešení neškodného odvedení povrchových vod a ochrany území před záplavami pomocí realizace protierozních a vodohospodářských opatření
 • zjednodušení a zlevnění zpracování územního plánu obce
 • nové uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné a zemědělský využitelné i po realizaci výstavby obchvatů obcí, silničních a železničních koridorů

Přehled pozemkových úprav ve Zlínském kraji:pozemkove_upravy_vlcnov

 

Zpracoval kolektiv příznivců a členů MO KDU-ČSL Vlčnov

Příspěvek byl publikován v rubrice Volby 2014. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

16 komentářů u Komplexní pozemkové úpravy

 1. tak tak napsal:

  Vy jste něco zpracovali? Opsali! To umí každy blb, co umí gúglit!

  • odpověď napsal:

   Aj opisovat se musí umět, to ví každý školák. Blb je ten, kdo to neumí a kecá do všeckého, aj čemu nerozumí. Jenom aby ho bylo slyšet!

  • jak jak napsal:

   Tak tak toto může být názor někoho, kdo je registrovaný u calipso.coolnet.cz a byl v pátek dopoledne na návštěvě v Suché Lozy v blízkosti Obecního úřadu.

 2. com napsal:

  Psát „chytré“ komentáře umí každý blb.

 3. pozemkové úpravy napsal:

  Co ste si tak najednou vzpomněli na pozemkově úpravy?
  Není to náhodou,že se blíží volby?

 4. Antonín Pešl napsal:

  Ano, má to souvislost s nadcházejícími volbami. Pokud bude ve Vlčnově provedená Komplexní pozemková úprava, tak to velice usnadní obci v rozvoji a uskutečnění různých záměrů, které se doposud nepodařilo naplnit. Jako například rekonstrukce koupaliště (už asi třetí volební období je to slibem starosty, že se bude dělat), dále dost často zmiňované cyklostezky, které by propojily Vlčnov s okolními obcemi, apod. Samozřejmě jsme si vědomi, že tento úkol nebude snadný a je to běh na velmi dlouhou trať.

 5. Bůh nám pomáhej a ochraň nás před pozemkovími úpravami. napsal:

  1)vlastník může přijít až o 10% výměry.
  2)neprovedou scelení pozemků.
  3)vydělá pouze firma která provádí nákresy a měření.
  4)pokud se nepodaří vykoupit pozemky na náhrady,tak je projekt ukončen a
  náklady uhradí obec ze svého rozpočtu.

  • jeden z mnoha napsal:

   Nějak nevím, co si mám myslet. Lidovci prosazují komplexní úpravy a když na jejich web někdo hodí kritiku, tak jsou všichni zalezení a ani nedokáží odpovědět. Na kandidátce máte soukr. zemědělce, tak ať odpoví třeba Zemek nebo Moštěk, v čem vidí přínos. Nebo jsou tam, jenom aby byli do počtu?

   • Antonín Pešl napsal:

    Nějak nevím, co by si přál „jeden z mnoha“ abychom ještě napsali ke Komplexní pozemkové úpravě. V samotném příspěvku je toho zmíněné celkem dost, potom jsem se ještě alespoň v několika bodech výše v komentáři vyjádřil, v čem to pro obec bude přínosem. A pokud je to stále málo, tak doporučuji navštívit některou blízkou obec, třeba nedalekou Blatničku, kde jsou již vidět konkrétní výsledky Komplexní pozemkové úpravy.

    • jeden z mnoha napsal:

     Co kdyby něco napsal o komplexních úpravách a jejich kladech Zemek, co se nacpal dopředu lidovecké kandidátky? Zatím je tady jenom to, co jste stáhli na gúglu od jiných.

     • Jiří Zemek napsal:

      Opravdu nevím, jestli „jeden z mnoha“ neumí číst, aby si přečetl pozorně samostatný příspěvek k pozemkovým úpravám. Z google jsme nic stahovat nemuseli, neboť mám doma brožurku k pozemkovým úpravám vydanou Ministerstvem zemědělství, z které jsme udělali výtah toho nejdůležitějšího a v pár bodech nastínili, co bude prospěšné nejen pro občany, ale i pro obec. Do lidovecké kandidátky jsem se cpát nemusel. Byl jsem pouze osloven a po zralé úvaze souhlasil. Pořadí na kandidátce určil výbor KDU, a pokud vím, mám právo nejen volit, ale i být volen a tu možnost má i „jeden z mnoha“, pokud má zájem něco udělat ve prospěch obce. A pokud „jeden z mnoha“ neví jak se jmenuje, tak příště ať se nedotazuje. Já se za své jméno nestydím.

 6. jeden z mnoha napsal:

  Pane Zemku, vy ste ale lidovecký kauf! Co byste mohl okopčit přenosem z internetu, pracně opisujete jak v minulém století. Protože co jste opsal z vaší příručky, tak to je normálně v každém článku s touto tématikou. Ale pořád není tady odpověď. Tak ten co psal pod nikem bůh nám pomáhej lhal nebo je to pravda?Opravdu hrozí nebezpečí, že se lidem bude brat půda a v připadě neuspěchu všechno zacvakáme my z obecního rozpočtu? Na konec bych vám ještě připomněl, že se nepodepisuji, protože nekandiduji a nemusím si dělat reklamu a užívání niků na blogu je normální. Pokud to nevíte, tak to berte pro příště jako samozřejmost.

 7. Antonín Pešl napsal:

  Níže je citace z dokumentu Ministerstva zemědělství 2. aktualizované vydání, který se týká financování projektu. Dále je možné získat více informací k Pozemkové úpravě v odkazu Právní rádce.
  http://pravniradce.ihned.cz/c1-14535180-pozemkove-upravy-a-katastr-nemovitosti
  http://www.rackova.cz/file.php?nid=4422&oid=2838657

  Jak jsou zpoplatněny pozemkové úpravy?

  Náklady spojené s pozemkovou úpravou hradí stát. Na úhradě nákladů se mohou podílet i účastníci pozemkových úprav, popřípadě i jiné fyzické a právnické osoby, mají-li zájem na provedení pozemkových úprav; stát jim může poskytnout subvence nebo dotace. V případě, že provedení pozemkových úprav je vyvoláno v důsledku stavební činnosti, náklady hradí stavebník v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou.

 8. Bůh nám pomáhej a ochraň nás před pozemkovími úpravami. napsal:

  Tech 10% je ze zákona.V K.ú.Havřice pokud se nevykoupí pozemky na směny a náhrady,
  tak přijde varianta že všichni vlastníci ze svého budou věnovat 2% výměry a pokud ne tak je konec.
  Vlčnov má schválený zastavovací plán od roku 2013. Obytné a průmyslové zóny taky.
  Souhlas k zahájení reforem musí dát 51% vlastníků pozemků.

 9. Tykal Antonín napsal:

  Dobrý den,
  jsem soukromý zemědělec a jako vlastník pozemků se mohu podělit o zkušenosti s probíhajícími nebo dokončenými pozemkovými úpravami. Dokončené -Suchá Loz, Bánov, probíhající – Uh. Brod. Pozemkové úpravy jsou pro vlastníka pozemků tou nejlepší investicí, která ho nic nestojí, neboť při pozemkové úpravě dojde ke scelení pozemků, rozdělení spoluvlastnických podílů, určení vlastnictví u pozemků vlastníků již nežijících, zpřístupnění každého pozemku a možnosti vyměření pozemku v terénu. Ve Vlčnovském katastru je např. 90% polních cest vedeno po soukromých parcelách, u vodotečí jejichž břehový porost je katastrofickém stavu , taky tak. Oprava takové polní cesty, např. zpevnění , je legálně nerealizovatelná. Je třeba si uvědomit, že půda je nenahraditelná a třeba ji zachovat i pro příští generace a náš katastr volá po vybudování biokoridorů, větrolamů, remízků, na místech podmočených výstavbu rybníčků a mokřadů, tím se omezí vodní a větrná eroze, která na 120 ha honech se samozřejmě děje.
  Tykal Antonín

 10. Bůh nám pomáhej a ochraň nás před pozemkovími úpravami. napsal:

  Takový remízek je pěkná věc,ale má to háček.Před dvaceti roky nás vlastníky – Pavelčík přesvědčil jak užitečný bude remízek na horizontu (od Boří k Hluku) a stát – životní prostředí že nám to zaplatí,ale ejhle nestalo se tak.Máme každý na svém dva ary chábí a snížené nájemné,toť vše.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.